رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید مدیرحراست تاسیکو از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

12/4/2021 12:00:00 AM - 12/4/2021 12:00:00 AM
|
|

پاک نیت مدیر حراست تاسیکو با حضور سرزده در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین از نزدیک در جریان روند فرایندهای تولیدی و بازرگانی این شرکت قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین