رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

حضور رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی درشرکت چوب خزر کاسپین

5/10/2021 12:00:00 AM - 5/10/2021 12:00:00 AM
|
|

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل به اتفاق جمعی از همکاران آن اداره، روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1400 در محل شرکت چوب خزر کاسپین حاضر و پس از برگزاری جلسه ای با مدیر عامل محترم و مدیران شرکت، در ادامه با حضور در خط تولید با روند فعالیت ها و تولیدات شرکت آشنا شدند و برای مدیران و کارکنان شرکت صنایع چوب خزر کاسپین آرزوی موفقیت بیش از پیش نمود.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین