رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است
5/20/2021 2:06:37 PM - 5/20/2021 2:06:37 PM
|
|

بسمه تعالی
اطلاعیه مهم
قابل توجه کلیه همکاران محترم
حسب بخش نامه مهم مقام محترم عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه کلیه همکاران محترم قرار گیرد:
1-کلیه کارکنان و مدیران محترم در جایگاه شخصیت حقوقی و در ساعات اداری حق حضور در ستادهای انتخاباتی را ندارند، مگر این که در مرخصی باشند.
2-هیچ کدام از همکاران و مدیران محترم واحدهای مختلف این شرکت، حق ندارند در ساعت کار و اداری له یا علیه کاندیداهای انتخاباتی هر گونه اقدامی انجام دهند.
3-امکانات مالی، نیروی انسانی، لجستیکی این شرکت، مطلقاً و تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ کدام از ستادهای انتخاباتی نباید قرار داده شود.

 

                                                                                                                                                     واحد منابع انسانی