رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

تندیس برنز دو ستاره به شرکت چوب خزر کاسپین اهدا گردید.

5/24/2021 10:05:35 AM - 5/24/2021 10:05:35 AM
|
|

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین پس از ارائه اظهار نامه کسب امتیاز لازم از سوی ارزیابان برای دومین سال پیاپی با یک پله ارتقاء نسبت به سال گذشته، به عنوان اولین شرکت سلولزی در ایران، موفق به کسب تندیس برنز دو ستاره از سازمان مدیریت صنعتی ایران شد.
 

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین