رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید مسئولین HSE تاپیکو و تاسیکو از شرکت چوب خزر

5/24/2021 10:31:24 AM - 5/24/2021 10:31:24 AM
|
|

بازدید مسئولین HSE، تاپیکو و تاسیکو با حضور رئیس هیات مدیره جناب آقای اسفندیاری و دکتر بریمانی عضو هیات مدیره از شرکت چوب خزر، واحد فومیزه و برگزاری کلاس آموزشی HSE، با نگرش ویژه بر مفهوم MOC

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین