رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید مدیرعامل هلدینگ تاسیکو از شرکت چوب خزر

6/1/2022 3:34:34 PM - 6/1/2022 3:34:34 PM
|
|

دکتر نصرالهی مدیرعامل هلدینگ تاسیکو به اتفاق هیئت همراه و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران این شرکت از واحدهای مختلف شرکت صنایع چوب خزر بازدید به عمل آوردند.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین