رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

مناقصه عمومی رستوران، طبخ غذای پرسنل و ماشین آلات